Skip to main content

Find a resource near me

Quick LinksSpanish | Chinese | Vietnamese | Food Bank Map

NOTE: Information listed here may have changed since posting. Please verify details with individual locations before visiting.

SPANISH:

 • Effectuaremos nuestra ultima distribución comunitaria este viernes 25 de Junio en nuestro Centro de Solucione para el Hambre.
 • Para obtener información sobre el apoyo alimentario ofrecido por la ciudad de Seattle, el condado de King, el estado de Washington, los programas federales y comunitarios, visite seattle.gov/mayor/covid-19#foodsupport
 • Para los servicios de acceso a alimentos de emergencia del condado de King, visite kingcounty.gov/covid/emergency-food
 • Para obtener más ayuda, marque 2-1-1 en su teléfono.

CHINESE

 • 我们将于 6 月 25 日星期五在我们的饥饿解决方案中心进行最后的社区分发
 • 有关西雅图市,金县,华盛顿州,联邦和社区计划提供的食品支持的信息,请访问seattle.gov/mayor/covid-19#foodsupport
  Yǒuguān xīyǎtú shì, jīn xiàn, huáshèngdùn zhōu, liánbāng hé shèqū jìhuà tígōng de shípǐn zhīchí de xìnxī, qǐng fǎngwèn seattle.Gov/mayor/covid-19#foodsupport
 • 如需更多帮助,请拨打2-1-1。
  Rú xū gèng duō bāngzhù, qǐng bōdǎ 2-1-1.

VIETNAMESE

 • Chúng tôi sẽ chạy đợt phân phối cộng đồng cuối cùng vào Thứ Sáu, ngày 25 tháng 6, tại Trung tâm Giải pháp Hunger của chúng tôi.
 • Để được Hỗ trợ Thực phẩm do Thành phố Seattle, Quận King, Bang Washington, các chương trình liên bang và cộng đồng cung cấp, hãy truy cập vào trang seattle.gov/mayor/covid-19#foodsupport
 • Để biết Dịch vụ Tiếp cận Thực phẩm Khẩn cấp của Quận King, hãy truy cập kingcounty.gov/covid/emergency-food
 • Để được trợ giúp thêm, hãy quay số 2-1-1 trên điện thoại của bạn.